נרשמתם לקורס והתחרטתם, האם אתם זכאים להחזר?

לעתים אדם אשר נרשם לקורס מקצועי, לימודי או חוויתי מחליט לפני או אחרי תחילת הקורס על ביטולו.
האם ניתן לקבל החזר של עלות הקורס? מה דמי הביטול המותרים ? האם יש הבדל בין קורס פסיכומטרי לקורסים אחרים?  

תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) קובעות במפורש כי פרק הזמן לביטול השתתפות בקורס הוא בתוך 14 ימים מיום עשיית ההסכם ובלבד שהביטול ייעשה 14 ימים שאינם ימי מנוחה לפחות, קודם למועד תחילת השירות.

תקנה 2(3) לתקנות קובעת שאם הביטול נעשה כדין , דמי הביטול יהיו 5% או 100 ₪ ע"פ הנמוך מביניהם.

אם הביטול נעשה שלא בזמנים הקבועים בתקנות אזי בית המשפט יכבד את הסכמות הצדדים בחוזה שביניהם בקשר לדמי הביטול.

אולם ישנם מקרים בהם בתי המשפט בהתאם לנסיבות יקבעו החזר כספי חלקי למרות ההסכמה החוזית ולמרות שההודעה ניתנה באיחור ולעיתים אף אם החל הקורס.

בתי המשפט קבעו לא אחת שאכן, על פי תקנה 2(3) לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) ניתן לבטל קורס בתוך 14 ימים מיום עשיית ההסכם, אך תקנות אלה אינן יוצרות הסדר שלילי המונע אפשרות ביטול הקורס בשלבים אחרים או בנסיבות אחרות.

על אף האינטרס הלגיטימי של עוסק להגן על עצמו ולשקול שיקולי כדאיות, לעיתים מדיניות נוקשה, ללא התחשבות באילוצים שונים מצד הצרכן, אינה ראויה ובנסיבות מסוימות יכולה להיחשב כתנאי מקפח בחוזה אחיד, שניתן לבטלו.  כמו כן כאשר לא נגרם לעוסק הפסד בעקבות הביטול או נזק מוכח הרי שבנסיבות מסוימות התנהלות נוקשה יכולה להתפרש כניסיון להתעשרות שלא כדין.

כמו כן, אם העוסק מאפשר תנאי ביטול המטיבים עם הצרכן לעומת הקבוע בתקנות, ההסדר המטיב גובר. למשל, אם העוסק מאפשר דמי ביטול של 10% גם לאחר תחילת הקורס, הוא לא יכול לטעון שלפי התקנות אפשר לבטל רק לפני תחילת הקורס.

עוסק צריך לוודא כי הצרכן יודע מראש מהם תנאי הביטול. לא די בחתימתו על מסמך הרישום אלא חשוב להבהיר לו בעל פה מהם תנאי הביטול. בנוסף, יש לרשום את תנאי הביטול באופן בולט בטופס הרישום.


בנוסף, ישנם קורסים ונסיבות התקשרות שההתייחסות המשפטית אליהם שונה למשל:
קורס הכנה לפסיכומטרי 
בנובמבר 2008 נכנס לתוקף חוק הפיקוח על המכונים הפסיכומטריים, המתייחס בין היתר לביטול קורס. היה צורך לתת התייחסות מיוחדת לקורסים אלה מכיוון שהנרשמים לקורסים אלה הינם לרוב חיילים משוחררים שעשו שימוש בכספי הפיקדון ושהם צעירים חסרי ניסיון במו"מ וקריאת הסכמים.

החוק למשל מחייב את מכוני הפסיכומטרי לערוך עם הצרכן הסכם, מסירת העתק מההסכם בכתב לידי הצרכן. כמו כן נקבע כי תלמיד זכאי להשתתף בשני שיעורי ניסיון ללא תשלום, לפני תחילת הלימודים בקורס.

המחוקק אף קבע מדרג המאפשר לצרכן לחזור בו מההסכם תוך סיוג הסכומים שניתן לגבות ממנו בשל ביטול העסקה; וכך נקבע דמי ביטול בהתאם למועד הביטול:
עד 30 יום לפני תחילת הקורס: אין דמי ביטול ; בין 30 יום למועד תחילת הקורס: 10% מסך המחיר
במהלך השליש הראשון: 40%

החוק קובע כי התלמיד זכאי להחזר מלא בכל מועד, אם ביטל את השתתפותו בנסיבות שלא ניתן היה לצפותן מראש, לרבות עקב בעיות בריאותיות, בעיות אישיות חריגות ובעיות משפחתיות חריגות, כפי שייקבע בתנאי ההתקשרות עם המכון הפסיכומטרי

עסקת קורס שבוצעה במכר מרחוק 
במקרים בהם בוצעה העסקה במכר מרחוק (עסקה המבוצעת באמצעות טלפון או אינטרנט) הצרכן זכאי לבטל את העסקה עד 14 יום מיום ביצוע העסקה או מיום קבלת טופס הגילוי. אם לא נמסר לצרכן בכתב שהוא זכאי לבטל בתוך 14 יום את העסקה, הוא רשאי לבטל בתוך 14 יום מהמועד שנמסר לו בכתב על הזכות זכות הביטול כאמור. שיעור דמי הביטול: 5% מערך העסקה או 100 ₪ הנמוך מביניהם.
במקרה והיה הביטול לאחר שהוחל בקורס (למעט בקורס פסיכומטרי) יהיה חייב הצרכן לשלם לעוסק גם את החלק היחסי ממחיר העסקה בגין החלק היחסי בקורס שאותו צרך.

אם העוסק סרב לבטל עסקת מכר מרחוק, והצרכן תבע את העוסק, רשאי ביהמ"ש לחייב את העוסק לשלם לצרכן פיצוי ללא הוכחת נזק בשיעור של עד 10,000 ₪ .

לסיכום, תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) אינן מהוות מחסום מוחלט בפני אפשרות ביטול קורס לאחר תחילתו  וכל מקרה ייבחן לגופו ובהתאם לנסיבות.

המאמר אינו מהווה יעוץ משפטי.

עו"ד איה כפיר
שבתאי את כפיר – משרד עורכי דין