הטבת מס ברכישת דירה

ס' 11 לתקנות מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) (מס רכישה), תשל"ה -1974 קובע כי –

"א. מכירת זכות במקרקעין לנכה, לעיוור, לנפגע או לבן משפחה של חייל שנספה במערכה לשם שיכונם חייבת במס רכישה בשיעור של 0.5%....... ובלבד שחיוב במס רכישה בשיעור של 0.5% לפי תקנת משנה זו, לא יינתן לאדם אחד אלא שתי פעמים בלבד –

(1) אם שווי הזכות הנמכרת הוא עד 2,500,000 שקלים חדשים, ישולם מס רכישה בשיעור משווי הזכות הנמכרת כמפורט להלן –

(א) על חלק השווי שעד לסכום הנקוב בסעיף 9(ג1ג)(3)(א) לחוק – לא ישולם מס;

(ב) על חלק השווי העולה על הסכום האמור בפסקת משנה (א) ועד לסכום של 2,500,000 שקלים חדשים – 0.5%;

(2) אם שווי הזכות הנמכרת עולה על 2,500,000 שקלים חדשים – ישולם מס רכישה בשיעור 0.5%............."

 נכה שנקבעה לו ע"י המוסד לביטוח לאומי דרגת אי כושר השתכרות לצמיתות בשיעור של 75% לפחות או נכות רפואית לצמיתות בשיעור של 100% או נכות של 90% (משוקלל בשל נכויות שונות) או קטוע יד /רגל או משותק אשר נקבעה לו נכות לצמיתות של 50% לפחות או הורים לילד שנקבעה לו זכאות לגמלת ילד נכה בשיעור המירבי או שיש לו נכות רפואית בשיעור של 100% (או 90% משוקלל) וכן בן משפחה של חייל שנספה במערכות ישראל זכאים להטבה במס רכישה בעת רכישת דירה למגוריהם.

אם זו דירה יחידה של הנכה ששוויה עד לסכום של 2.5 מיליון תהיה לו הטבה כך שעד לסכום של 1,744,505 ₪ לא ישולם מס ומעבר לסכום זה ועד 2.5 מיליון ישולם מס בשיעור של 0.5% ולא יחולו מדרגות המס הרגילות.

אם הדירה היחידה בשווי מעל 2.5 מיליון או אם אין מדובר בדירה יחידה,ישולם מס רכישה מופחת בשיעור של 0.5% בלבד מערך הדירה.

הטבה זו היא משמעותית מאוד שכן במקרה רגיל בדירה שאינה דירה יחידה מס הרכישה הינו 8%.

ס' 11 (ד) קובע שאם נעשית רכישה של מגרש, אז ההטבה בשיעור של 0.5% תינתן לאותו חלק בקרקע שישמש לבניית הבית.

הדירה צריכה לשמש למגורי הנכה והנכה יכול לנצל את ההטבה המוקנית לו רק פעמיים בלבד במהלך החיים.

במקרה בו בני זוג נשואים (שאחד מהם נכה) רוכשים יחד דירה למגוריהם הם יהיו שניהם זכאים להטבת המס.

אם לא היו בני הזוג נשואים בעת חוזה הרכישה אך נישאו תוך 12 חודשים ממועד החוזה יהיה בן הזוג זכאי להחזר המס ששילם כך שיקבל בסופו של דבר את הטבת המס.

הטור אינו מהווה יעוץ משפטי

                                                                                עו"ד איה כפיר 

                                                                שבתאי את כפיר –משרד עורכי דין