צוואה הדדית

כל אדם רשאי לצוות את רכושו כרצונו. קיים מצב בו בני זוג מעוניינים להוריש את רכושם במסגרת "צוואה הדדית".

במקרה כזה בני הזוג יורישו את רכושם בשלב ראשון לאחר פטירת אחד מהם לבן הזוג השני ולאחר פטירת שניהם לילדיהם או לצד שלישי כלשהו או מלכתחילה ישירות לצד שלישי כלשהו. צוואה הדדית כזו יכולה להיעשות כמסמך אחד או כשתי צוואות.

ס' 8א (א) לחוק הירושה קובע -

(א) בני זוג רשאים לערוך צוואות מתוך הסתמכות של בן הזוג האחד על צוואת בן הזוג האחר; צוואות כאמור יכולות להיעשות בין אם הזוכה על פי כל אחת מהצוואות הוא בן הזוג ובין אם הוא גורם שלישי, בין בשני מסמכים שנערכו באותה עת ובין במסמך אחד (בסעיף זה – צוואות הדדיות).

 

היתרון בצוואה ההדדית היא שבני הזוג מחליטים יחד מה ייעשה ברכוש שצברו בחייהם ומניעת השפעה לאחר שאחד מהם נפטר.

בשל העובדה שבצוואה הדדית בן זוג מסתמך על צוואת בן הזוג השני קיימים

בחוק הגנות למקרה בו אחד מבני הזוג רוצה לשנות את הצוואה.

אם שני בני הזוג בחיים, על בן הזוג שרוצה לשנות להודיע בכתב לבן הזוג השני ובמקרה כזה מתבטלת הצוואה ההדדית של שניהם. אם לא יודיע לא יהיה תוקף לצוואתו החדשה.  

            ס' 8א (ב) (1) לחוק –

 (ב) לביטול צוואה הדדית לא יהיה תוקף אלא אם כן יתקיים אחד מאלה:

(1) בחייהם... המצווה המבקש לבטל את צוואתו ימסור הודעה בכתב על ביטול הצוואה למצווה השני; נמסרה הודעה..בטלות הצוואות..

אם אחד מבני הזוג רוצה לבטל את צוואתו לאחר שכבר בן הזוג השני נפטר והרכוש עוד לא חולק, הוא יצטרך להסתלק מן הצוואה ולוותר על מה שהורש לו ורק אז לעשות צוואה חדשה. אם הוא כבר ירש את הרכוש יהיה עליו קודם להשיבו ורק אז להכין צוואה חדשה.

            ס' 8א (ב)(2) לחוק -

(2) לאחר מות אחד מבני הזוג –

(א) כל עוד לא חולק העיזבון – בן הזוג שנותר בחיים ומבקש לבטל את צוואתו יסתלק שלא לטובתו, לטובת ילדו או לטובת אחיו של המוריש, מכל מנה או מכל חלק בעיזבון שהוא אמור לקבל..;

(ב) לאחר חלוקת העיזבון – בן הזוג שנותר בחיים ומבקש לבטל את צוואתו ישיב את כל שירש... ואם השבה בעין בלתי אפשרית או בלתי סבירה – ישיב את שווי המנה או החלק בעיזבון שירש;

יחד עם זאת בני הזוג יכולים להתנות על הקביעות האלה ולהחליט אחרת בצוואה ההדדית, למשל הם יכולים לקבוע שלמרות הצוואה ההדדית כל אחד מהם יוכל לשנות את הצוואה בלי הודעה לבן הזוג השני.

            ס' 8 (ג) לחוק-

 (ג) הוראות סעיף קטן (ב) יחולו אם אין בצוואות ההדדיות הוראה אחרת....

 

**הטור אינו מהווה יעוץ משפטי

                                                                     עו"ד איה כפיר -                                                                                משרד עורכי דין שבתאי את כפיר