מה גובר מוטבים או יורשים ע"פ צוואה?

פעמים רבות מתנהלים מאבקים בין אדם שרשום כמוטב בקופת גמל לבין יורש ע"פ צוואה לגבי השאלה מי זכאי לכספי הביטוח?  

לעניין קביעת מוטבים בקופת גמל קובע ס' 147 לחוק הירושהדין תשלומים על פי ביטוח – "סכומים שיש לשלם עקב מותו של אדם על פי חוזה ביטוח, על פי חברות בקופת קיצבה או בקופת תגמולים או על פי עילה דומה, אינם בכלל העיזבון, זולת אם הותנה שהם מגיעים לעזבון" 

כלומר אם אדם קבע בפוליסת הביטוח מוטבים והוא זכאי לקבל כספים, כספים אלה אינן חלק מהעיזבון ואינם שייכים ליורשיו אלא למוטבים שקבע, אם קבע אלא אם כן התנה על כך במפורש.

בנוסף קובע ס' 11 (ג) לחוק חוזה הביטוח, תשמ"א-1981 קובע – "כל עוד לא קרה מקרה הביטוח רשאי המבוטח, בהודעה בכתב למבטח, לקבוע מוטב זולתו ורשאי הוא לבטל את הקביעה ולקבוע מוטב אחר, אולם הקביעה תהיה בלתי חוזרת אם נקבע כך בחוזה או בהודעה בכתב מאת המבוטח למבטח" 

כלומר אדם רשאי במהלך חייו לשלוח הודעה לחברת הביטוח ולשנות או לבטל את המוטבים אך כל עוד לא עשה זאת המוטבים שקבע יהיו אלה שזכאים לקבל את כספי הביטוח.

הוראות החוק ברורות עם זאת ובשל העובדה שמנגד ישנו הכלל הבסיסי שיש לקיים את רצונו וצוואתו של אדם – ס' 54 לחוק הירושה קובע "(א) מפרשים צוואה לפי אומד דעתו של המצווה כפי שהיא משתמעת מתוך הצוואה ובמידה שאינה משתמעת מתוכה – כפי שהיא משתמעת מתוך הנסיבות..."

פסיקות ביהמ"ש לא היו אחידות בעניין זה לאורך השנים ולעיתים נסיבות המקרה הובילו לכך שניתן משקל רב יותר לאמור בצוואה.

לאחרונה היה מקרה בו אדם רכש בשנת 1982 פוליסת ביטוח וקבע את אשתו ובתו כמוטבות. בשנת 1990 התגרש מאשה זו , התחתן ונולדה לו בת נוספת. מאוחר יותר ערך צוואה ובה השאיר את כל רכושו לאשתו החדשה ולבתם המשותפת אך לא נתן הודעה לחברת הביטוח לשינוי המוטבים.

מתוך בחינת נסיבות המקרה על פי הן -הצוואה נערכה זמן רב לאחר החתימה על הפוליסה ; נכתב בה במפורש שהזוכות בצוואה זכאיות גם לכספי הביטוח ולא אף אדם אחר ובנוסף בהסכם הגירושין ויתרה הגרושה על כל זכות כספית שיש לה ממנו סברה כבוד השופטת אקוקה שניתן ללמוד מן הצוואה על רצונו של המנוח להכליל את כספי הביטוח בתוך נכסי העיזבון ולכן קבעה שאשתו השניה ובתם המשותפת יהיו זכאיות לכספי הביטוח.

יכול מאוד להיות שפסק הדין יתהפך בערעור, אולם הפסיקות הסותרות מחייבות משנה זהירות מצד המוריש.

אם נעשית צוואה, יש לפרט בצוואה ברחל בתך הקטנה שהעזבון כולל גם את כל קופות הגמל ובנוסף לשלוח הודעה על כך לחברת הבטוח.

**האמור לעיל אינו מהווה יעוץ משפטי

                                                                              עו"ד איה כפיר                                                                                  שבתאי את כפיר משרד עורכי דין