העברה במתנה של דירה בין קרובים

עסקת מתנה במקרקעין בין קרובים, היא עסקה שמסייעת לחלוקת הרכוש במשפחה תוך קבלת הטבות מס מיוחדות.

נותן המתנה יהיה פטור ממס שבח בהתאם להוראות ס' 62 לחוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה), תשכ"ג – 1963 , אשר קובע –

מתנות לקרובים (תיקון מס' 26) תשנ"ד 1994 (תיקון מס' 76) תשע"ג – 2013 

62.  (א) מכירת זכות במקרקעין והקניית זכות באיגוד ללא תמורה מיחיד לקרובו – יהיו פטורים ממס;  לעניין זה "קרוב" – קרוב כאמור בפסקאות (1) ו-(2) להגדרה "קרוב" שבסעיף 1, וכן אח או אחות, לגבי זכות שקיבלו מהורה או מהורי הורה בלא תמורה או בירושה"  

                הגדרת קרוב בס' 1 לחוק- 

                "קרוב" לאדם פלוני – 

  • בן-זוג;
  • הורה, הורי הורה, צאצא, צאצאי בן זוג ובני זוגם של כל אחד מאלה ;
  • אח או אחות ובני זוגם;
  • איגוד שהוא בשליטתו ; 

חשוב מאוד לשים לב לכך שבס' 62 לחוק מיסוי מקרקעין, הוחרגו אח או אחות מהגדרת קרוב לעניין הפטור ממס שבח ולכן אם הורה מעביר דירה במתנה לבנו הוא יהיה פטור ממס אבל אם אח מעביר לאחיו דירה במתנה הוא לא יהיה פטור ממס שבח אלא אם כן הוא עצמו קיבל את הדירה אותה הוא מעביר במתנה מהוריו או בירושה שאז יהיה פטור בעת ההעברה לאחיו.

אם מקבל המתנה ונותן המתנה עשו שימוש בפטור לפי ס' 62, הרי כשיבוא מקבל המתנה למכור את הנכס שקיבל, יום הרכישה ושווי הרכישה ייקבעו לפי יום הרכישה של נותן המתנה.

מקבל המתנה אף הוא יהיה זכאי להטבת מס-

ס' 20 לתקנות מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה)(מס רכישה), תשל"ה -1974 קובע –

20. במכירת זכות במקרקעין ללא תמורה מיחיד לקרובו, יהיה מס הרכישה שליש ממס הרכישה הרגיל.

הגדרת קרוב בתקנות מס הרכישה –

"קרוב"- בן זוג, לרבות מי שהיה בן זוג במשך ששה חדשים שקדמו למכירת זכות במקרקעין, הורה,צאצא, בן זוגו של צאצא, אח ואחות"

כלומר הטבת המס למקבל המתנה היא שהוא יחויב אך ב1/3 ממס הרכישה וההטבה הזו ניתנת גם כאשר ההעברה היא בין אחים (בשונה מההטבה במס שבח).

יצוין לעניין בן זוג שאם ההעברה היא בדירת המגורים בה בני הזוג מתגוררים יחד הפטור ממס רכישה הוא מלא אך אם מדובר בדירה אחרת המס יהיה 1/3 ממס הרכישה.

הטור אינו מהווה יעוץ משפטי וכל מקרה ייבחן ע"פ נסיבותיו.                                                                                                                                             

עו"ד איה כפיר -משרד עו"ד שבתאי את כפיר